KVKK AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİNİN AMACI ve KAPSAMI

Muslular’da kişisel verileriniz Muslular San. Tic. ve Tur. Ltd. Şti. tarafından veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında aşağıda açıklanan sebepler, amaçlar ve yöntemler doğrultusunda işlenmektedir.

AYDINLATMA METNİNİN KONUSU

Muslular San. Tic. ve Tur. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’’ başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İlgili konular dahilinde ve KVKK çerez politikamız hakkında daha ayrıntılı bilgi alabilmek için lütfen firmamızın internet sitesi olan www.muslular.com.tr ziyaret ediniz.

VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, KİMLERLE VE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞILDIĞI YURTDIŞINA AKTARILMASI HAKKINDA

Firmamız tarafından, ticari faaliyetleri dolayısıyla; Firmamızın tabii olduğu mevzuat ve kurum kararları (6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu,4857 sayılı İş Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri) ve tarafı olduğumuz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz, toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, Firmamızın faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, Firmamızın satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır.

Firmamız yukarıdaki faaliyetler ve amaçlar dışında kişisel verilerinizi kullanmayacağını, yasal yükümlülükler ve resmi kurumların zorunlu tuttuğu haller dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

Firmamız, kişisel verilerinizi aşağıda sayılacağı haller dahilinde; internet ziyaretçilerinin açık rızası ile veya yükümlü olduğumuz mevzuatlar dahilinde, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi vb. amaçlarla firmamıza bağlı işletmelerle (Muslular İşletmelerinin hangileri olduğuna dair ayrıntılı bilgiyi www.muslular.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimize ve ortak girişimlerimize veya yasal yükümlülüklerimiz gereği bilgi ve belge vermekle yükümlü olduğumuz kamu kurum ve kuruluşları ile yeterli önlemleri almak ve aldırmak kaydıyla, faaliyetlerimiz ve yasal yükümlülüklerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, iş güvenliği birimleri, bayiiler, iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE ait kişisel veriler yurtdışına aktarılmamaktadır.

İlgili konuda daha detaylı bilgi sahibi olmak için, firmamızın internet sitesinde yer alan www.muslular.com.tr adresinde bulunan ‘’Kişisel Verileri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’’nı inceleyebilirsiniz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMACI TOPLANMA YÖNTEMİ HUKUKİ SEBEBİ

1.KİMLİK BİLGİLERİ: Ad – Soyad
İşlenme Amacı: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
Verinin Toplanma Yöntemi: Web uygulamaları, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. Madddesinde belirtilen Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md. 5 fıkra 2/a), Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/ç) ile İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/f)

2.İLETİŞİM BİLGİLERİ: E-Mail Adresi,
İşlenme Amacı: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
Verinin Toplanma Yöntemi: Web uygulamaları, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. Madddesinde belirtilen Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md. 5 fıkra 2/a), Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/ç) ile İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/f)

3.İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ: IP adresi, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, Log kayıtları, Cihaz IMEI numarası, Cihaz MAC adresi
İşlenme Amacı: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Verinin Toplanma Yöntemi: Web uygulamaları, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. Madddesinde belirtilen Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md. 5 fıkra 2/a), Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/ç) ile İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/f)

4.PAZARLAMA BİLGİLERİ: Çerez kayıtları
İşlenme Amacı: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
Verinin Toplanma Yöntemi: Web uygulamaları, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.
Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. Madddesinde belirtilen Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md. 5 fıkra 2/a), Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/ç) ile İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/f)

KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR

Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK md. 11 ve ilgili mevzuatlarına göre aşağıda yer alan haklara sahipsiniz:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
ı. KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

Yukarıda sayılan haklarınızı bizimle her zaman aşağıda verilen KEP adresimiz veya adresimize fiziki posta yolunu kullanarak kullanabilirsiniz. Bu adresler dışında yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ADINA TARAFIMIZCA ALINAN ÖNLEMLER

Muslular olarak kişisel verilerinizi, mümkün olan tüm tedbirleri alarak koruyoruz. Firma olarak kişisel verileriniz korunması kurumsal kimliğimiz için önemli bir konudur. Bu konuda firmamız, kişisel verileriniz güvenilir ortamda muhafazası, yetkisiz erişimler veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Firmamız herhangi bir veri ihlali olması veya olduğunu düşünmesi anında gerekli tedbirleri alacağını, bu durumla ilgili olarak derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildireceğini taahhüt eder.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜNCELLİĞİ VE DOĞRULUĞU HAKKINDA

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır. Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, KVKK md. 7/f.1 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’ e göre alınan önlemler ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

MUSLULAR SAN. TİC. VE TUR. LTD. ŞTİ.
Mrk : Atakent Mah. Gazi Bulvarı No:540 Dalaman/MUĞLA
Tel : 0 252 697 51 64

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

  • Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak, şikayet ve önerilerinizi bizlere ulaştırmak amacıyla:
  • Kimliğinizi doğrulayacak belgeler ile şirket merkezine göndererek,
  • Kimliğinizi doğrulamak şartıyla bizzat Muslular şubelerinden birine başvurarak,
  • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle muslular@hs01.kep.tr KEP adresimize göndererek,
  • İlgili kişi olarak daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı olarak bulunan elektronik posta adresinden kvkk@muslular.com.tr adresimize göndererek iletebilirsiniz.
  • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
  • İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
  • Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
  • Yetkisiz üçüncü kişilerin başvuruları KVKK anlamında ilgili kişi başvurusu sayılmamaktadır. Söz konusu başvuruya herhangi bir şekilde hukuk düzeni içerisinde sonuç bağlanmamaktadır.  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.